przejdź do Sochaczew.pl
60555 odwiedzin

Klauzula informacyjna RODO

A A A

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Środowiskowy Dom Samopomocy przetwarza moje dane osobowe?

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie przetwarza Państwa dane wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie, jest Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie, ul. Zamkowa 4a,  96-500 Sochaczew.

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy poprzez email: sds-sochaczew@o2.pl oraz pod numerem telefonu 46 863 55 80 wew. 21.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie jest p. Adrian Kamiński tel. /46/863-55-80 wew. 23.

W jakim celu Środowiskowy Dom Samopomocy przetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe  przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kto jest odbiorcą moich danych?

Środowiskowy Dom Samopomocy nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, aniżeli tym którym Środowiskowy Dom Samopomocy powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Środowiskowy Dom Samopomocy nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy?

Dane osobowe  będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa..

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Środowiskowy Dom Samopomocy danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(art. 13 RODO).

 

Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Środowiskowy Dom Samopomocy narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skąd Środowiskowy Dom Samopomocy ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są podania/wnioski złożone do Środowiskowego Domu Samopomocy. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Środowiskowy Dom Samopomocy ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Środowiskowy Dom Samopomocy z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Klient jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Środowiskowego Domu Samopomocy lub osobę działającą w jego imieniu:

  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Administrator Danych Osobowych poinformuje klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klient, Administrator Danych Osobowych niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

 

Klient może złożyć wypełniony wniosek w Środowiskowym Domu Samopomocy lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sds-sochaczew@o2.pl

 

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

W imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy Administrator Danych Osobowych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

Środowiskowy Dom Samopomocy nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

 

Właściwym dla Środowiskowego Domu Samopomocy organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Klauzula informacyjna RODO

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość